At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Wijzigingen Onroerendezaakbelasting

17 Februari 2020

Wijzigingen Onroerendezaakbelasting

Als gevolg van een wetwijziging zijn er situaties ontstaan waardoor eenieder verplicht wordt om een (vormvrije) aangifte onroerendezaakbelasting (hierna “OZB”) te doen.

In dit memo geven wij u meer details over in welke situaties u verplicht bent een (vormvrije) aangifte OZB te doen en wat er in deze aangifte moet worden opgenomen.

Situaties waarin een OZB aangifte verplicht is

De OZB wordt in principe geheven wanneer er een belastingaanslag door de inspecteur wordt opgelegd.  Door een wetswijziging in 2019 is eenieder verplicht geworden om een (vormvrije) aangifte OZB te doen indien één van de volgende situaties zich voordoet:

 • een onroerende zaak wordt verkregen –> binnen twee maanden na de verkrijging, moet aangifte daarvan worden gedaan;
 • een onroerende zaak verandert in waarde door wijzigingen[1] (met een minimum van NAf 25.000) –> binnen twee maanden na de wijziging moet de aangifte worden gedaan; en
 • 12 maanden na afloop van een kalenderjaar heeft een belastingplichtige nog geen belastingaanslag OZB ontvangen –> binnen twee maanden na die 12 maanden moet de aangifte worden gedaan.

 

Aangifte verplichting wanneer afgelopen vijf jaren geen OZB-aanslag ontvangen of bij onjuiste waarde onroerend goed

Mocht in de afgelopen vijf jaar[2] geen aanslag OZB zijn ontvangen dan wel de waarde van de onroerende zaak met meer dan 5% ten opzichte van de waarde van de aanslag zijn gewijzigd, dan dient uiterlijk 29 februari 2020 een (vormvrije) aangifte OZB te worden ingediend.
Bij twijfel of er de afgelopen vijf jaar een aanslag OZB is opgelegd, kunt u bij de Ontvanger een debiteurenoverzicht opvragen en aan de hand van dit overzicht nagaan of een aanslag OZB is opgelegd.

Wat dient de vormvrije aangifte OZB te vermelden

In de vormvrije aangifte OZB dient tenminste het volgende te worden opgenomen:

 • de naam, het adres en het CRIB-nummer van de belastingplichtige;
 • de verkrijgingsdatum van de onroerende zaak;
 • krachtens welk recht de onroerende zaak wordt gehouden (bijvoorbeeld eigendom, bezit of beperkt recht);
 • het adres van de onroerende zaak; en
 • een indicatieve waarde van de onroerende zaak (gebaseerd op een redelijke schatting; er hoeft geen taxatierapport op te worden gemaakt).

Het niet doen van deze verplichte aangifte OZB kan een boete van maximaal 100% van de verschuldigde belasting tot gevolg hebben. Tevens bedraagt de termijn waarbinnen de Inspecteur een navorderingsaanslag OZB mag opleggen in geval de vereiste aangifte niet is gedaan tien jaren (in plaats van vijf jaren). 

Voor nadere informatie gelieve contact opnemen met:

[1] De wijziging kan zowel hoger (bijvoorbeeld door een uitbreiding) als lager (bijvoorbeeld als gevolg van brand) uitvallen.

[2] Op basis van de overgangsregeling dient een ieder die op 1 september 2019 het eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een onroerende zaak dan wel een opstal heeft op huurgrond van het Land, maar geen aanslag OZB heeft ontvangen in de afgelopen vijf jaar dan wel indien de waarde van de onroerende zaak is gewijzigd, een aangifte in te dienen.

 

UK

MONDAY, FEBRUARY 17, 2020

Changes to the real estate tax

As a result of changes to the law, situations may arise in which anyone can be required to submit a (free form) real estate tax (hereafter “OZB”) return. In this memo we will give you more details about what those situations are in which you are required to submit a (free form) OZB return and what information this return should contain.

Situations in which an OZB return is mandatory

The OZB is, in principle, levied when an assessment is raised by the tax inspector. Through an amendment of the legislation in 2019, however, anyone is now required to submit a (free form) OZB return if one of the following situations arises:

 • Immovable property is acquired –> within two months of the acquisition, a tax return must be submitted;
 • The value of an immovable property is affected by changes to the property[1] (with a minimum of NAf 25.000) –> within two months of the change to the property, a tax return must be submitted; and
 • If after 12 months from the end of the calendar year a taxpayer has not yet received an OZB assessment over that year –> within two months after the 12-month period has elapsed, a tax return must be submitted.

 

Manditory ax return if no OZB-assessment received in the past five years or incorrect valuation immovable property

If, in the past five years, you have not received an OZB-assessment[2] or have received an assessment with a valuation of the immovable property that deviates from the actual value by more than 5%, then you must submit a (free form) return no later than 29 February 2020.  In case of doubt, you can ask the Tax Receiver for a summary of tax debts to ascertain whether an OZB assessment has been raised during the past five years.

 

What must be included in the free form OZB tax return

The free form OZB tax return should contain at least the following information:

 • the name, address and CRIB-number of the taxpayer;
 • the acquisition date of the immovable property;
 • based on what right the property is held (for example ownership, possession or limited right);
 • the address of the immovable property; and
 • an indicative value of the immovable property (based on a reasonable estimate; a valuation report is not required).

Not submitting a mandatory OZB tax return may result in a fine of at most 100% of the tax owed being imposed. Also, the term within which the tax inspector may raise an OZB additional assessment is extended to a period of ten years (instead of five years).

For further information, please contact:

Anjli Finessi, tax adviser, finessi@bakertillycuracao.com

Wilco van Oosten, tax adviser, vanoosten@bakertillycuracao.com

Arthur van Aalst, tax attorney, vanaalst@bakertillycuracao.com

 

[1] The value can increase (for example because of an expansion) or decrease (for example as the result of a fire).

[2] On the basis of the grandfathering rules, anyone who had possession of an immovable property on 1 September 2019 through ownership, possession or limited right or availed of a construction on rental land belonging to the government, but hasn’t received an OZB assessment during the past five years, or if the value of the immovable property has changed, must submit a tax return.

Bron: BakerTilly

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?