At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Stichting Monumentenfonds Curacao

Informatiemap deel A

Kijk op ons Overzicht monumenten te koop en te huur

 

Algemene Monumenten informatie

In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

 1. Monumentenbeleid
 2. Beschermd Monument
 3. Monumentenbeschrijving
 4. Aanwijzen tot beschermd monument
 5. Openbaar Monumentenregister
 6. Aanwijzingsprogramma
 7. Rechten en plichten van een eigenaar van een beschermd monument
 8. Beschermd stadsgezicht
 9. UNESCO – World Heritage list
 10. Instellingen werkzaam op het gebied van de monumentenzorg

Stichting Monumentenfonds Curacao 1    

Monumentenbeleid

De binnenstad van Willemstad met zijn vele monumenten is cultuurhistorisch zeer waardevol en uniek in de regio. Ook buiten de binnenstad staan verspreid over het eiland belangrijke monumenten. Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao heeft om die reden in 1990 een monumentenbeleid vastgesteld in het Monumentenplan. Uitgangspunt van dit beleid is het behoud van monumenten, onder meer door het aanwijzen van panden tot beschermd monument. Dit beleid heeft zijn juridische basis gekregen met vaststelling van de Monumenten-eilandsverordening Curaçao (A.B. 1990 no.5). In deze verordening is een stelsel van rechten en plichten opgenomen. In 2002 is het eilandelijk monumentenbeleid geactualiseerd middels het Plan di Monumento 2000+.

 

Beschermd Monument

Als beschermd monument kunnen die panden worden aangewezen die minstens 50 jaar oud zijn én van algemeen belang worden geacht daar zij één of meer waarden hebben die in de Monumenten-eilandsverordening 1990 omschreven staan. Deze waarden zijn schoonheid, kunstwaarde, betekenis voor de wetenschap, geschiedenis van het land en volkskundige waarde. Bij de selectie van te beschermen monumenten wordt daarnaast tevens gekeken naar de volgende drie criteria:

 1. Monumentale ensemble waarde.
 2. Architectuurhistorische-, esthetische- of kunstwaarde.
 3. Cultuurhistorische waarde.

 

Monumentenbeschrijving

Van elk te beschermen monument wordt een beschrijving gemaakt. In deze beschrijving worden de te beschermen onderdelen van het gebouw beschreven. Tevens wordt vermeld welke van de bovengenoemde waarden van toepassing zijn en wat dus het algemene belang is van het behoud van het monument. Met name wanneer er wat aan het gebouw veranderd gaat worden is het van belang eerst de beschrijving te raadplegen.

Aanwijzen tot beschermd monument

In de meeste gevallen is het de eilandelijke overheid die een gebouw aanwijst tot beschermd monument. Echter ook belanghebbenden, zoals eigenaren, kunnen een verzoek indienen om een pand als monument te beschermen. Eigenaren die het niet eens zijn met de aanwijzing kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het Bestuurscollege dan wel binnen zes weken een beroepschrift indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Openbaar Monumentenregister

Een beschermd monument wordt ingeschreven in het “Openbaar Register voor Beschermde Monumenten” . Dit openbare register kan ingezien worden bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV), afdeling Monumentenbureau, Scharlooweg 51, Curaçao. Hier kan men tevens tegen betaling van NAf. 7,50 een uittreksel verkrijgen uit het Monumentenregister.

Aanwijzingsprogramma

De overheid is in 1993 gestart met het aanwijzen van gebouwen tot beschermd monument. In totaal zijn in de binnenstad van historisch Willemstad 780 gebouwen aangewezen tot beschermd monument. In 1996 is begonnen met het aanwijzen van monumenten buiten de binnenstad, waarbij in eerste instantie de landhuizen worden beschermd. Vervolgens zullen gebouwen als kerken, kleine stenen woonhuizen en kunuku huizen worden aangewezen. Dit aanwijzingsprogramma zal nog een aantal jaren in beslag nemen.

Rechten en plichten van een eigenaar van een beschermd monument.

In de Monumenten-eilandsverordening is een stelsel van rechten en plichten opgenomen. Een eigenaar heeft de plicht een beschermd monument, indien noodzakelijk, te herstellen en te onderhouden. Eenmaal aangewezen tot beschermd monument mogen deze panden geen wijzigingen ondergaan die hun historische waarde, zoals omschreven in de beschrijving, teniet kunnen doen. Voor iedere ingreep die leidt tot een wijziging, in welk opzicht dan ook, heeft de eigenaar een zogenaamde Monumentenvergunning nodig. Daarnaast blijft de plicht bestaan om ook voor beschermde monumenten, vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden een Bouwvergunning aan te vragen. In het uitzonderlijke geval dat een eigenaar een beschermd monument wil slopen, dient ook hiervoor een Sloopvergunning te worden aangevraagd. Tegenover deze plichten staat het recht dat een monumenteneigenaar in principe heeft op restauratie- en onderhoudssubsidie.

Beschermd Stadsgezicht

Zoals reeds gesteld is de binnenstad van Willemstad met zijn vele monumenten cultuurhistorisch zeer waardevol en uniek in de regio. Om die reden heeft de binnenstad in 1995 in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) de status van beschermd stadsgezicht gekregen. Dat wil zeggen dat niet alleen de gebouwen maar ook de structuur en het aanzicht van de stad beschermd zijn. Behalve voor het slopen van monumenten heeft men voor de binnenstad ook een sloopvergunning nodig voor het slopen van niet-monumenten. Daarnaast zijn er in artikel 4 van het E.O.P. bijzondere bepalingen opgenomen waaraan nieuwbouw in de binnenstad moet voldoen om niet storend te zijn voor het karakter van de stad.

UNESCO – World Heritage List.

In december 1997 zijn delen van historisch Willemstad geplaatst op de Werelderfgoedlijst (World Heritage List) van de UNESCO. Deze plaatsing is voorgedragen door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao. De plaatsing is een wereldwijde erkenning van de cultuurhistorische waarde van de stad.

Instellingen werkzaam op het gebied van de Monumentenzorg

In 1954 is de Stichting Monumentenzorg Curaçao opgericht. Sindsdien houdt de stichting zich voornamelijk bezig met het verwerven, restaureren en beheren van monumenten. Deze pionier op het gebied van de monumentenzorg heeft inmiddels een groot aantal restauratieprojecten uitgevoerd. In het kader van de uitwerking van het Monumentenplan uit 1990 zijn de volgende organisaties opgezet.

Monumentenbureau.

Opgericht in 1990 als afdeling van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV). Het Monumentenbureau is in algemene lijnen verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het eilandelijke monumentenbeleid.

Monumentenraad.

Opgericht in 1990 is de Monumentenraad een onafhankelijk adviesorgaan die het Bestuurscollege gevraagd en ongevraagd van advies dient.

Stichting Monumentenfonds Curaçao.

Ingesteld in 1992 door de overheid en particulier initiatief. De taken van het Monumentenfonds zijn in op de eerste plaats het verstrekken van restauratiefinancieringen aan particuliere monumenteneigenaren in de vorm van subsidies en leningen. Daarnaast dient het technische restauratieplan in overleg met het Monumentenfonds te worden opgesteld en wordt de aanvraag voor de Monumentenvergunning bij deze instantie ingediend.

Stadsherstel Willemstad

De N. V. Stadsherstel Willemstad is opgericht in 1992 en stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en exploiteren van monumenten met een monumentaal karakter in Willemstad. Daarnaast zal de NV Stadsherstel ook nieuwbouw plegen in open gaten in de binnenstad. Behalve bovengenoemde organisaties zijn er ook instanties die weliswaar het monumentenbeleid niet als eerste prioriteit hebben doch door hun activiteiten wel een belangrijke bijdrage daar aan leveren.

Secretariaat Stadsvernieuwing is in 1989 opgericht en is een afdeling van het Eilandgebied Curaçao. Het heeft voornamelijk een coördinerende taak binnen het gehele stadsvernieuwingsproces. Dit houdt onder meer in het inhoudelijk afstemmen van de diverse plannen die de binnenstad bestrijken.

Fundashon Kas Popular

In het kader van het eilandelijke volkshuisvesting beleid verwerft de in 1979 opgerichte woningbouwstichting FKP panden in de binnenstad teneinde ze te renoveren dan wel te restaureren en ze daarmee geschikt te maken voor bewoning. Dit kunnen zowel monumenten als niet-monumenten zijn. Daarnaast bouwt de FKP in het kader van het algemene stadsvernieuwingsbeleid ook nieuwe woningbouwprojecten in de binnenstad.

Pro Monumento

In 1993 werd op particulier initiatief de stichting Pro Monumento opgericht. Deze onafhankelijke stichting stelt zich ten doel het behoud van de historische bebouwing van Curaçao en het bevorderen van de waardering hiervoor bij de eilandelijke bevolking. Om dit laatste te bereiken organiseert ProMo onder meer om de twee jaar de “Open Monumentendag”.

Stichting Monumentenfonds Curacao 2

 

Informatiemap deel B

Algemene informatie Restauratiefinanciering

In dit deel B van de informatiemap wordt ingegaan op de algemene zaken die betrekking hebben op de financiering van restauratieprojecten door de Stichting Monumentenfonds Curaçao.

 1. De Stichting Monumentenfonds Curaçao
 2. Hoe komt het Monumentenfonds aan haar fondsen?
 3. Wanneer is het Monumentenfonds voor een eigenaar van belang?
 4. Subsidies en leningen
 5. Subsidiabele kosten – Subsidiegrondslag
 6. Subsidie- en lening percentages
 7. De Restauratiehypotheek
 8. Monumentenfondskosten
 9. Verzoek om restauratiefinanciering

Voor nadere informatie betreffende bovengenoemde onderwerpen kan altijd vrijblijvend contact worden opgenomen met de Stichting Monumentenfonds Curaçao.

De Stichting Monumentenfonds Curaçao

De Stichting Monumentenfonds Curaçao is een “non-profit” organisatie opgericht in augustus 1992 door de overheid en particulier initiatief, in het kader van de uitvoering van het in 1990 door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao vastgestelde

Monumentenplan.

Het doel van het Monumentenfonds Curaçao is het bevorderen van het herstel en behoud van Monumenten, binnen het kader van de beleidsdoelstellingen van het Eilandgebied Curaçao, door het verstrekken van financieringsfaciliteiten en het geven van de nodige voorlichting op het gebied van restauratie en monumentenzorg. Hoe komt het Monumentenfonds aan haar fondsen

Het Monumentenfonds Curaçao verstrekt namens het Bestuurscollege subsidies en restauratie-hypotheken. Om dit te kunnen doen heeft het Monumentenfonds fondsen nodig, die het betrekt van de volgende vier geldstromen .

Ÿ Fondsen die in het kader van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking met de Nederlandse Antillen beschikbaar worden gesteld.

Ÿ Fondsen die door het Eilandgebied Curaçao beschikbaar worden gesteld.

Ÿ”Funding” door lokale financiële instellingen.

Ÿ”Revolving fund” opgebouwd door haar eigen exploitatieresultaat.

Wanneer is het Monumentenfonds voor een eigenaar van belang?

Het Monumentenfonds (MFC) heeft in het kader van de uitvoering van het Monumentenplan de zogenaamde “loketfunctie” gekregen. Dat wil zeggen dat een eigenaar van een beschermd monument die restauratie of onderhoud van zijn pand overweegt in eerste instantie contact dient op te nemen met het MFC.

Hier kan hij alle informatie krijgen op zowel technisch- als financieel gebied.

Tot de taken van het Monumentenfonds behoren de volgende zaken:

Ÿ het verstrekken van restauratie- en onderhoud-subsidies en leningen aan particuliere  eigenaren van beschermde monumenten.

Ÿ het technisch restauratieplan dient in overleg met het MFC te worden opgesteld.

Ÿ de aanvraag voor de Monumentenvergunning (restauratievergunning) dient bij het MFC te worden ingediend.

het verstrekken van financiële, bouwtechnische, restauratieve en juridische adviezen.

Het is derhalve voor de particulier aan te bevelen reeds in het beginstadium contact op te nemen met het Monumentenfonds.

Subsidies en leningen

Krachtens artikel 13 van de monumenten-eilandsverordening Curaçao verleent de Stichting Monumentenfonds Curaçao, namens het Bestuurscollege, een bijdrage in het herstel en onderhoud van beschermde monumenten. Deze bijdrage wordt gegeven in de vorm van een subsidie en lening. Hierbij dient door het MFC het van kracht zijnde Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg (de subsidieregeling), welke periodiek door het Bestuurscollege wordt vastgesteld, in acht te worden genomen.

Het doel van subsidie is een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de monumentale waarde van het beschermde monument. Het Monumentenfonds verstrekt altijd een “mix” van subsidie en lening. Dat wil zeggen dat er nooit alléén subsidie verstrekt wordt. Indien gebruik gemaakt wordt van de subsidie dient de aanvrager ook een gedeelte van de restauratiekosten bij het Monumentenfonds te lenen in de vorm van een restauratiehypotheek.

Subsidiabele kosten – Subsidiegrondslag

Subsidiabele kosten zijn die kosten die gemaakt moeten worden om het oorspronkelijke monument te restaureren. Met andere woorden de kosten voor onderhoud en herstel welke noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de monumentale waarden. Deze monumentale waarden staan in principe vermeld in de monumentenbeschrijving die opgesteld is bij aanwijzing van het pand tot beschermd monument. Indirecte restauratiekosten, zoals architectenkosten, overheadkosten van de aannemer, constructieverzekeringskosten, etc., zijn eveneens subsidiabel voor zover ze betrekking hebben op het beschermde deel van het monument. De totale subsidiabele kosten, zowel direct als indirect, worden de subsidiegrondslag genoemd. Het subsidiebedrag is een percentage van de subsidiegrondslag. Daarnaast zijn er de niet-subsidiabele kosten. Dat zijn meestal die kosten die te maken hebben met de hedendaagse eisen zoals elektra, airconditioning, modern sanitair en tegelwerk. Ook kosten voor het herstel van latere aanbouwen die niet in de beschrijving zijn opgenomen zijn niet-subsidiabel. Over deze kosten wordt dus geen subsidie verstrekt.

 

Stichting Monumentenfonds Curacao 3

Subsidie- en lening percentages

De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van de toekomstige functie van het gebouw.

Ÿ Woonfunctie – 60 %

Krijgt het monument een woonfunctie dan bedraagt de hoogte van de subsidie 60 %

van de subsidiabele kosten. De andere 40 % van de subsidiabele kosten dienen “verplicht” bij het Monumentenfonds te worden geleend.

Ÿ Niet-woonfunctie (commercieel) – 40 %

Krijgt het monument geen woonfunctie dan wordt de hoogte van de subsidie 40 % van de subsidiabele kosten. De andere 60 % van de subsidiabele kosten dienen “verplicht” bij het Monumentenfonds te worden geleend.

Ÿ In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor openbare monumenten waar geen commerciële doeleinden worden nagestreefd, zoals kerken, zijn hogere subsidiepercentages mogelijk.

Ÿ Krijgt het monument een gemengde functie dan worden de subsidiepercentages verdeeld naar rato van de vloeroppervlaktes van de verschillende functies.

De Restauratiehypotheek

Behalve de subsidiabele kosten in de vorm van een subsidie en “verplichte lening” zijn ook de niet-subsidiabele kosten via het Monumentenfonds te financieren in de vorm van een zogenaamde aanvullende lening. De leningen (“verplicht” en aanvullend) worden verstrekt in de vorm van een restauratiehypotheek waarbij dus het monument als onderpand dient te worden ingebracht.

Het rentepercentage van de restauratiehypotheek is 9 % met een minimale looptijd van 5 jaar en een maximale looptijd van 15 jaar voor panden met een commerciële functie en maximaal 20 jaar voor panden met een woonfunctie. Uiteraard zal altijd de kredietwaardigheid van de aanvrager een rol spelen bij de beoordeling van de restauratie-hypotheekaanvraag. Een maand na oplevering van het restauratieproject dient gestart te worden met de aflossing van de restauratiehypotheek.

Monumentenfondskosten

De Stichting Monumentenfonds Curaçao brengt voor haar werkzaamheden kosten in rekening. Deze werkzaamheden bestaan, naast het geven van algemene adviezen op technisch, financieel en juridisch gebied met betrekking tot monumenten en restauraties, onder meer uit:

 1. bespreken van de restauratieplannen met opdrachtgever(eigenaar) en architect in
 2. verschillende fases van het voorbereidingsproces
 3. beoordelen van de technische restauratieplannen
 4. het adviseren van het DROV-Monumentenbureau met betrekking tot het verlenen
 5. van Monumenten (restauratie)vergunningen
 6. beoordelen van aannemersbegrotingen
 7. adviseren van de aanvrager met betrekking tot de financiële zaken van de restauratie
 8. berekenen van de hoogtes van subsidies en leningen
 9. beoordelen van de kredietwaardigheid van de aanvrager van een
 10. restauratiehypotheek beoordelen van de taxatiewaarde van het onderpand
 11. begeleiden van het restauratieproces

De kosten worden gedekt middels het in rekening brengen van een percentage over de totaal verstrekte subsidie- en lening bedragen.

Deze percentages bedragen momenteel:

Ÿ kosten projectadministratie 2,00% tot een maximum van Nafl. 17.500,–

Ÿ kosten restauratiebegeleiding 3,25% tot een maximum van Nafl. 45.000,–

Ÿ afsluitprovisie 1,25%

Daarnaast wordt er bouwrente ( 9 % ) in rekening gebracht over het aantal maanden dat het bouwkundig restauratieproces duurt. Deze Monumentenfondskosten kunnen als lening worden meegenomen in de totale financieringskosten.

Verzoek om Restauratiefinanciering.

Alvorens met de werkzaamheden aan te vangen moet de aanvrager een schriftelijk verzoek indienen bij het Monumentenfonds voor een restauratiefinanciering ( subsidie en lening). Pas indien het verzoek is geaccordeerd door het bestuur van het Monumentenfonds en de hypotheekakte is ondertekend kan gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Stichting Monumentenfonds Curacao 4

 

Het Monumentenfonds financiert namelijk geen projecten die reeds uitgevoerd zijn.

Stichting Monumentenfonds Curaçao
Scharlooweg 51, Curaçao, Nederlandse Antillen ;
tel. (599 9) 465 4688, fax (599 9) 465 4591

Stichting Monumentenfonds Curaçao

Download formulieren:

 

Stichting Monumentenfonds Curacao 5

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?