At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Pensionado Regeling Curacao

Pensionado Regeling Curacao

Fiscaliteit – Wat u moet weten

 • De Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) zorgt ervoor dat inkomen niet in meerdere landen van het Koninkrijk wordt belast.
 • Eind jaren tachtig is er in Curaçao een speciale gunstige fiscale regeling opgezet voor nieuwe gepensioneerde immigranten. Deze regeling, genoemd in art. 23B van de Landsverordening op de Inkomstenbelasting 1943, is bekend geworden onder de naam “Penshonado-regeling”.
 • In de loop van de jaren is de oorspronkelijke penshonado-regeling, mede onder druk van Nederland, aangepast. Zo is het  tarief over inkomsten uit buitenlandse bron gestegen van 5 naar 10 procent.

Pensionado Regeling Curacao 1

 • Inkomsten buiten het penshonadotarief worden belast tegen het reguliere (progressieve) inkomstenbelastingtarief van 9,75-48,25 procent. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst Curacao
 • Curaçao kent geen vermogensbelasting.
 • Overheidspensioenen (ABP) worden belast in het land dat het pensioen uitbetaalt. Zo betaalt een oud-ambtenaar die in Nederland heeft gewerkt en na zijn pensionering naar Curaçao is ge-emigreerd inkomensbelasting over zijn pensioen in Nederland.
 • Kort na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10-10-10 begonnen de onderhandelingen over een nieuwe belastingregeling. In 2013 werd een overeenstemming bereikt en werden afspraken aangenomen in de Tweede Kamer en Staten van Curaçao.
 • Met ingang van 1-1-2016 werd de BRK vervangen door de BRNC (Belastingregeling Nederland-Curaçao) welke moet aansluiten op het fiscale stelsel van Curaçao en wijkt af van de stelsels van Aruba, Sint-Maarten en BES-eilanden.
 • De regeling bevat bepalingen ter voorkoming van dubbele heffingen en belasting- ontduiking, onder meer door afspraken over de uitwisseling van belastinggegevens en de verdeling van belastingen tussen de twee landen.

BRNC en de Penshonadoregeling per 1.1.2016

 • Het OESO-modelverdrag was het vertrekpunt voor de nieuwe regeling . Een belangrijk onderwerp is de uitwisseling van informatie.
 • De nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao (BRNC) zal voor het eerst met ingang van 1 januari 2016 gaan gelden nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan.
 • Het land waar het pensioen is opgebouwd zal steeds 15% inkomstenbelasting mogen heffen over de pensioenuitkeringen. Dit geldt voor (particuliere) pensioenen die zijn ingegaan na 5 juni 2014 ook al woonde de Penshonado per die datum reeds op Curaçao.
 • Het pensioen is daarnaast ook op Curaçao belast met 10% inkomstenbelasting met aftrek van de in Nederland ingehouden belasting tot maximaal de over dit inkomen verschuldigde belasting op Curaçao. Curaçao hoeft dus geen belasting terug te betalen.
 • Voor (particuliere) pensioenen die reeds op 5 juni 2014 tot uitkering waren gekomen geldt een overgangsregeling . Voor Penshonados, die toen al op Curaçao woonden, is de nieuwe heffing van 15% door Nederland niet van toepassing.
 • AOW is per 1 januari 2016 te allen tijde belast in Nederland. Curaçao verleent vrijstelling van inkomstenbelasting hiervoor. De AOW dient zowel in Nederland als ook op Curaçao in de aangifte opgenomen te worden. Op Curaçao moet dan vrijstelling gevraagd worden ter voorkoming van dubbele belasting.
 • Onveranderd blijft dat er vrijwel geen aftrekposten zijn zoals bijvoorbeeld hypotheekrente.

Wanneer mag je jezelf penshonado noemen op Curacao?

Hij of zij:
 • dient over een geldige verblijfsvergunning te beschikken en dient voor eigen gebruik op Curaçao een woning in eigendom onverhuurd ter beschikking te hebben met een waarde van minstens ANG 450.000,– op het tijdstip van verkrijging;
 • dient direct voorafgaande aan het jaar waarin hij zich op Curaçao vestigt voor een aaneengesloten periode van vijf jaren in het buitenland woonachtig te zijn geweest;
 • dient op het moment van inschrijving in het bevolkingsregister de leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt;
 • dient zich binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister bij de bevoegde Inspecteur der Belastingen te hebben aangemeld als belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor toepassing van de regeling;
 • dient binnen 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister een woning in eigen gebruik ter beschikking te hebben.
 • Uiteindelijk beschikt de Inspecteur der Belastingen over het ingediende verzoekschrift tot toepassing van de penshonado-regeling.

Particuliere pensioenen en AOW uitkeringen

De AOW is een uitkering op grond van het sociale zekerheidsrecht in Nederland. De AOW is een volksverzekering en valt als zodanig onder de sociale zekerheid. AOW wordt ook vaak wel een pensioen genoemd, maar wetstechnisch is dit niet juist.

In artikel 17 van de BRNC wordt de belastbaarheid van de (particuliere) pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen behandeld.

Lid 1. bepaalt dat (particuliere) pensioenen en soortgelijke beloningen, alsmede lijfrenten, betaald aan een inwoner van een land, slechts in dat land belastbaar zijn. Dus pensioenen betaald aan inwoners van Curaçao zijn alleen belastbaar op Curaçao. Er is echter een voorbehoud (lid 3), inhoudende dat de betalingen ook mogen worden belast in het land van waaruit zij afkomstig zijn. Indien dit een periodieke betaling betreft, mag de belasting niet meer bedragen dan 15 %. Overdracht van pensioenrechten of afkoop mogen onbeperkt belast worden.

Lid 2. bepaalt dat pensioenen en andere betalingen krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidsstelsel van een land aan een inwoner van het andere land in het eerstbedoelde land mogen worden belast. Dus in dit geval mag Nederland belasting heffen. Aangezien AOW een zgn. sociale zekerheidsuitkering is, mag Nederland dus loonheffing inhouden en vervolgens inkomstenbelasting heffen op de AOW uitkering.

In art 29 is een overgangsregeling opgenomen, waarin geregeld is dat ten aanzien van een persoon die op het tijdstip van indiening van de wet (op 5 juni 2014) reeds inwoner was van Curaçao, de bepalingen in art 17 geen toepassing vinden op (particuliere) pensioenen en andere soortgelijke betalingen, alsmede lijfrenten, als bedoeld in art 17 lid 1, die op dat tijdstip waren ingegaan, maar alsdan blijft de oude regeling van de BRK bestaan. Dit is dus alleen van toepassing op (particuliere) pensioenen en lijfrenten, die al op 5 juni 2014 tot uitkering waren gekomen. Dit betekent dat pensioenen en lijfrenten die na 5 juni 2014 voor het eerst tot uitkering komen, altijd in Nederland (maximaal 15 %) belast zijn, ook indien je per deze datum al op Curaçao woonde.

Aangezien de AOW uitkeringen onder art 17 lid 2 vallen, is hierop geen overgangsregeling van toepassing. Ook voor de personen die op 5 juni 2014 op Curaçao woonden, is sprake van een nieuwe situatie/wetgeving, en mag Nederland belasting heffen.

In art 21 zijn de bepalingen ter vermijding van dubbele belasting opgenomen.

In lid 5 is bepaald dat Curaçao bevoegd is om de bestanddelen van het inkomen dat in Nederland belast is, te begrijpen in de grondslag waarnaar op Curaçao belasting wordt geheven.

In lid 6 is bepaald dat Curaçao de inkomsten volgens art 17, lid 2 (AOW) vrij stelt door een vermindering van zijn belasting toe te staan. De AOW uitkering is dus belast in Nederland, maar moet ook aangegeven worden in het belastbaar (wereld)inkomen op Curaçao. Curaçao verleent vervolgens vrijstelling van belasting volgens de vrijstellingsmethode.

Stel AOW is: Naf 10.000

Overige pensioenen: Naf 60.000

Totaal belast inkomen: Naf 70.000

Te betalen inkomstenbelasting Curaçao, 10 % is Naf 7.000.

De AOW is vrijgesteld: 10/70*Naf 7.000,dit leidt dan tot een vrijstelling van Naf 1.000.

Dus per saldo geen inkomstenbelasting op Curaçao, maar wel in Nederland tegen het lage inkomstenbelastingtarief van 8,4 % (eerste schijf) in 2016 met daarop in mindering nog een klein bedrag aan loonheffingskorting.

In lid 7 is geregeld dat Curaçao een aftrek verleent op de volgens art 17, lid 3 ingehouden (bron)belasting van maximaal 15 % over (particuliere) pensioenen en lijfrenten. Deze aftrek is echter niet meer dan de over dit inkomen verschuldigde belasting in Curaçao.

De Nederlandse belasting op de Overige pensioenen die op Curaçao wordt verrekend, mag niet meer zijn dan de evenredigheidslimiet. De inkomstenbelasting op het totale inkomen op Curaçao is 10 %, ofwel Naf 7.000. De evenredigheidslimiet is 60/70*Naf 7.000 = Naf 6.000. In Nederland is over het pensioen van Naf 60.000 15 % bronbelasting ingehouden, ofwel Naf 9.000. Er wordt op Curaçao echter maximaal Naf 6.000 verrekend.

Concreet betekent dit dat Curaçao bij een heffing van 10 % niet meer dan 10 % aftrek behoeft te verlenen. Per saldo betaalt U dan geen belasting hierover op Curaçao, maar U krijgt het “teveel” betaalde in Nederland niet terug.

Buitenlandse inkomstenbronnen belast tegen 10% binnen de Penshonado-regeling

 • Indien iemand aan alle voorwaarden voldoet, zijn alle inkomsten uit buitenlandse bron zoals inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, inkomsten van andere werkzaamheden buiten Curaçao verricht, AOW-uitkering, dividenden uit buiten Curaçao gevestigde NV en BV en rente belast tegen 10%.
 • Het maximaal te betalen belastingbedrag is ANG 261.000,-.
 • Onder buitenlandse bronnen vallen ook de inkomsten uit een off-shore maatschappij, rente uit deposito’s bij lokale banken en eventuele inkomsten uit verhuur van onroerende goederen gelegen buiten Curaçao.
 • De penshonadoregeling bevat de keuzemogelijkheid om een forfaitair inkomen van ANG 500.000,- aan te geven belast tegen het normale tarief in plaats van gebruik temaken van het 10% tarief. Dit leidt tot een maximaal te betalen belastingbedrag van circa ANG 226.000,- maar hierbij is de verdragsbescherming met Nederland (BRK) niet van toepassing.

Premies Sociale Verzekeringen (AOV/AVV, BVZ, AVBZ)

Algemene Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AOV/AWW).

Zolang de Penshonado nog geen 65 jaar is, is een inkomensafhankelijke premie van 16% verschuldigd (waarvan werkgeversaandeel 9,5% en werknemersaandeel 6,5%) over max. ANG 100.000,= en daarboven 1%. Indien de Penshonado de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, hoeft hij/zij geen AOV/AWW premie meer te betalen.

Basisverzekering ziektekosten (BVZ).

Zolang de Penshonado nog geen 65 jaar is, is een inkomensafhankelijke premie van 12% verschuldigd (waarvan werkgeversaandeel 9% en werknemersaandeel 3%) over max. ANG 100.000,=. De Penshonado die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, betaalt 6,5% over max. ANG 150.000,=. De premie wordt ge-ind door de Inspectie der Belastingen (IB).

Algemene verzekering bijzondere ziektekosten (AVBZ).

Onafhankelijk van de leeftijd betalen Penshonado’s 1.5% premie over max. ANG 444.204,=.

Arbeid op Curaçao

Een penshonado mag arbeid verrichten op Curaçao, maar uitsluitend voor een maatschappij waarin hij of zij zelf voor minstens 40% participeert.

De inkomsten uit deze werkzaamheden zijn belastbaar tegen het normale lokale tarief. De penshonado riskeert het verlies van zijn penshonadostatus als hij arbeid verricht voor een maatschappij waarvan hij minder dan 40% van de aandelen bezit.

Schenkings- en successiebelasting

Naast een aantrekkelijk inkomsten- belastingsysteem heeft het wonen op Curaçao ook voordelen voor de schenkings- en successiebelasting. Het maximale tarief voor schenkingen aan kinderen en/of kleinkinderen bedraagt 6% maar men dient dan wel minstens vijf jaar op Curaçao te wonen. Gezien de complexiteit van dit onderwerp is het aan te raden hierover gedegen advies in te winnen bij een van de notariskantoren op Curaçao en of bij een van de juridische en fiscale advieskantoren op Curaçao.

Financieel advies

Diverse belangrijke Nederlandse accountants- en belastingadvieskantoren hebben een vestiging op Curaçao waar penshonado’s voor advies zeker terecht kunnen. Daarnaast zijn er talrijke trustmaatschappijen, waaronder enkele Nederlandse banken, die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van administratie, private wealth management en vermogensadvies.

 

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?