At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Penshonadoregeling Voor Curaçao

Penshonadas en renteniers

Aandachtspunten
In een oogopslag……………………………………. 1
Voorwaarden …………………………………………2
Belasting en premies………………………………….2
Inkomen uit buitenlandse bronnen …………….3
Keuze mogelijkheid……………………………………4
Werkverbod / uitzonderingen…………………….4
Inkomen uit Nederlandse bron………………….. 5
Deze tax news is van toepassing voor Curaçao.

 

 

1. In een oogopslag
De penshonadoregeling bestaat al ruim 20 jaar en kent een belastingtarief van 10% voor onder meer pensioenuitkeringen, lijfrenten en inkomsten uit vermogen. Wij wijzen erop dat hoewel de penshonadoregeling open staat voor personen vanaf 50 jaar, tot een leeftijd van 65 jaar naast het belastingtarief ook nog 16% AOV/AWW premie verschuldigd is.
Voorwaarden voor toepassing van de penshonadoregeling zijn onder meer dat u gedurende de laatste vijf jaren niet op Curaçao heeft gewoond en dat u binnen 18 maanden na
inschrijving in het bevolkingsregister een woning voor eigen gebruik ter beschikking heeft met een waarde van ten minste ANG 450.000. Het penshonadotarief geldt voor inkomsten uit buitenlandse bron. Daarnaast is het tarief ook van toepassing op rente uit lokaal aangehouden banksaldi. Op Curaçao wordt u niet belast voor de huurwaarde van uw eigen woning.

 

 

2. Voorwaarden
Wanneer kunt u penshonado worden?

Als u gebruik wilt maken van de penshonadoregeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
• ten minste 60 maanden buiten Curaçao hebben gewoond voorafgaand aan de aanvraag om toepassing van de penshonadoregeling;
• de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt;

• binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister melden bij de Inspecteur der Belastingen;
• binnen 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister een huis voor eigen gebruik in eigendom hebben met een waarde van ten minste ANG 450.000;
• u en in geval u gehuwd bent, ook uw echtgenoot, mag in principe geen dividend, bedrijfswinsten of inkomsten uit arbeid genieten uit bronnen binnen Curaçao (uitzonderingen hierop bespreken wij hierna).
Het belastingtarief voor de penshonado is uitsluitend van toepassing op inkomsten uit buitenlandse bron.
Belasting en premies Premies volksverzekeringen
We wijzen erop dat als u ingezetene bent van Curaçao, u naast de 10% inkomstenbelasting ook premies verschuldigd bent voor de sociale verzekeringen, te weten de AOV (Algemene ouderdomsverzekering) de AWW (Algemene weduwen en wezenverzekering) en de AVBZ (Algemene verzekering bijzondere ziektekosten). Curaçao heeft daarnaast nog
een algemene basisverzekering tegen ziektekosten, de BVZ.
Zolang u nog geen 65 jaar bent betaalt u:
– 16% aan premies AOV/AWW, tot een inkomen van ANG 100.000 (grens voor 2015) en daarboven 1%;
– 13,6% aan premies BVZ tot een inkomen van ANG 150.000 (grens voor 2015);
– 2% premies AVBZ tot een inkomen van ANG 456.643 (grens voor 2015).
Als u de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt betaalt u:
– 6,5% aan premies BVZ tot een inkomen van ANG 150.000 (grens voor 2015);
– 2% premies AVBZ tot een inkomen van ANG 456.643 (grens voor 2015).
3. Inkomen uit buitenlandse bronnen
Voor toepassing van de penshonadoregeling worden de volgende netto inkomsten aangemerkt als inkomsten uit buitenlandse bron:
• inkomsten van bestaande of vroegere dienstbetrekking of van andere werkzaamheden die door u zijn of worden verricht buiten Curaçao.
Uitzondering hierop is het inkomen van een dienstbetrekking als bestuurder of commissaris van een op Curaçao gevestigde vennootschap of andere rechtspersoon;
• inkomsten uit een door u uitgeoefend bedrijf mits u dit bedrijf buiten Curaçao uitoefent, bijvoorbeeld door middel van een in het buitenland gevestigd kantoor of andere vaste inrichting;
• inkomsten uit buiten Curaçao gelegen onroerende goederen, of uit daarop gevestigde rechten;
• inkomsten uit banksaldi en andere vorderingen, met uitzondering van:
• hypothecaire leningen, gevestigd op onroerende zaken welke op Curaçao zijn gelegen;
• schuldvorderingen, niet zijnde banksaldi, die u heeft op iemand die op Curaçao woont dan wel op een lichaam dat hier gevestigd is;
• opbrengsten van winstaandelen in een buitenlands bedrijf;
• opbrengst van aandelen of winstbewijzen afkomstig van een in het buitenland gevestigde NV, BV of soortgelijke buitenlandse rechtspersoon;
• winst bij vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in of winstbewijzen van een in het buitenland gevestigde NV, BV of soortgelijke buitenlandse rechtspersoon;
• opbrengst van rechten op periodieke uitkeringen die u ontvangt van een buitenlandse schuldenaar;
• de kapitaalsuitkering uit levensverzekering die u ontvangt van een buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon.
Inkomsten uit zogeheten offshore vennootschappen die tot 2019 van de overgangsregeling voor offshore lichamen gebruik maken vallen, ook al zijn ze hier gevestigd, wel onder het penshonadotarief.
Inkomsten die niet onder het penshonadotarief vallen zullen worden belast tegen het progressief tarief van 10,75%-48,25%.

 
4. Keuze mogelijkheid

Het is met toepassing van de penshonadoregeling mogelijk om een forfaitair inkomen van ANG 500.000 aan te geven tegen het normale tarief in plaats van gebruik te maken van het 10% tarief over de opbrengsten uit buitenlandse bronnen. Dit leidt tot een bedrag van ca. ANG 242.000 aan belasting en bijdragen voor ouderdomspensioen en weduwen- en wezenpensioen (AOV en AWW), de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) en de algemene basisverzekering (BVZ). Voor iemand van 65 jaar of ouder is het totaal verschuldigde bedrag ca. ANG 230.000. In geval u ervoor kiest om het forfaitair inkomen aan te geven zijn de bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) niet van toepassing. Het is niet mogelijk om elk jaar te kiezen tussen de regeling met of zonder BRK bescherming. Als u kiest voor de BRKbeschermde regeling van 10% over het buitenlandse inkomen dan kunt u pas na drie jaar weer kiezen voor het forfaitair inkomen van ANG 500.000. Het is daarom wenselijk
alle alternatieven te overwegen alvorens een keuze te maken.
Werkverbod /uitzonderingen

Indien u of uw echtgenoot in enig jaar inkomsten geniet uit een lokale dienstbetrekking of lokale werkzaamheden of diensten dan wel het uitoefenen van een
bedrijf vervalt voor dat jaar uw recht op toepassing van de penshonadoregeling (behalve ingeval van de hierna genoemde uitzonderingen).
Het normale progressieve tarief wordt dan van toepassing zowel op uw inkomen uit binnenlandse als uit buitenlandse bronnen.
Let op:
Als u gedurende twee achtereenvolgende jaren dergelijke inkomsten geniet, vervalt voor u het recht op toepassing van de penshonadoregeling permanent. U kunt dan in volgende
jaren hier niet langer gebruik van maken.

De uitzonderingen op het werkverbod zijn:
• u een arbeidsverhouding heeft met een lokaal gevestigde vennootschap waarin de u voor ten minste 40% van het nominaal gestorte kapitaal middellijk of onmiddellijk aandeelhouder bent;
• u commissaris bent van een op Curaçao gevestigde vennootschap.
Let op:
De inkomsten uit deze dienstbetrekking of als commissaris wordt wel belast tegen het reguliere tarief en niet tegen het penshonadotarief.

5. Inkomen uit Nederlandse bron
Voor penshonados met inkomen uit Nederlandse bron geldt nog de volgende, aanvullende informatie.
BRK bescherming
Als u inkomsten geniet uit Nederlandse bron heeft u veelal behoefte aan de toepassing van de BRK. Geen BRK bescherming betekent in feite dat Nederland inkomstenbelasting mag
heffen tegen een tarief van maximaal 52% over de inkomsten uit Nederlandse bron. In dat geval verdient het vaak de voorkeur om gebruik te maken van de reguliere penshonadoregeling en niet te kiezen voor het forfaitaire inkomen van ANG 500.000.
Let op:
U dient er rekening mee te houden dat Nederland altijd mag heffen over bepaalde inkomsten uit Nederlandse bron. Dat is bijvoorbeeld het geval bij inkomsten uit in Nederland gelegen onroerende zaken en inkomsten uit Nederlands overheidspensioen (ABP-pensioen).
Inkomen uit een beleggings B.V.
Inkomen, (dividend, inkoop van aandelen) van een beleggings B.V. waarvan de feitelijke leiding is verplaatst naar Curaçao mag worden belast tegen een tarief van ten hoogste 19,5% indien het dividend 10% van het vermogen  van de B.V. dan wel eenmaal de jaarwinst niet te boven gaat.
Wijziging BRK
Curaçao en Nederland hebben in 2013 een nieuwe BRK ondertekend. Deze nieuwe regeling zal naar verwachting per 1 januari 2016 in werking treden. Op basis daarvan zal
Nederland ten aanzien van wie na die datum naar Curaçao emigreert, ook na emigratie nog 15% mogen heffen over particulier pensioen en zal Nederland nog successie/schenkingsrecht mogen heffen tot vijf jaar na emigratie.

Meest recent:
 • Volledig Gemeubileerde Villa op Jan Thiel te Huur
  te : ANG 2.640

  Objectnr: 93922

 • Gezellige Familiewoning te Koop Seru Mahuma Curacao
  te Koop: ANG 325.000

  Objectnr: 93907

 • Turnkey Nieuwbouw Appartementen Scherpenheuvel te Koop
  te : ANG 275.000

  Objectnr: 93898

 • Turnkey Nieuwbouw Woningen Scherpenheuvel te Koop
  te Koop: ANG 380.000

  Objectnr: 93755

Contact


At Home Curaçao Intermediair b.v.
Caracasbaaiweg 202 (1st Floor)

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: +599 9 788 4663

Kantoor NL: ‭‭+31 ‭76 230 13 04

Buiten kantooruren Cell/WA +599 9 512 42 74

sales@athomecuracao.com

Chantal Boshuizen +5999 698 27 30

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Judith van Donselaar +599 9 518 5690

Merel Franssen +5999 512 42 76

Diana van den Heuvel +599 9 517 2664

Timothy Huyzen +599 9 52 50 788

Ahmed Kassem +599 9 529 3515‬

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30


At Home Curacao
de grootste huizensite van Curacao voor makelaar en particulier !

Zend naar vriend

Email Agent

Ja, Stuur mij de brochure

Ja, Stuur mij de brochure

Met uw email adres wordt u op de hoogte gehouden bij wijzigingen of nieuws aangaande de Curacaose onroerend goed markt.

Contact Us