At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Onroerendezaakbelasting op Curacao

Sinds 2014 heeft Curacao onroerendezaakbelasting (OZB). Daarvoor heette het grondbelasting. Er zijn enkele verschillen tussen grondbelasting en onroerendezaakbelasting. De begrippen ‘onroerende zaak’ en ‘onroerend goed’ hebben dezelfde betekenis. Sinds 1 september 2019 is er belangrijke wijziging in de Landsverordening, namelijk een aangifteplicht.

Betekenis onroerendezaakbelasting (OZB) 

Aanslagen voor de onroerendezaakbelasting (OZB) worden jaarlijks opgelegd. Er wordt belasting geheven over de waarde van een onroerend goed op Curacao. Dit is bijvoorbeeld een ongebouwd eigendom (grond), of een gebouwd eigendom zoals een woning of winkel. Huur je grond van een particuliere grondeigenaar, maar ben jij eigenaar van de woning? Dan betaalt de grondeigenaar de OZB. Huur je grond van het Land Curaçao? Dan betaal je OZB over de waarde van de woning, en niet over de waarde van de grond.

Je bent belastingplichtige voor de OZB belasting als je het recht van eigendom, bezit of een beperkt recht hebt op een onroerend goed. Beperkte rechten zijn bijvoorbeeld het recht van opstal, het recht van erfpacht of het recht van vruchtgebruik. Hebben meerdere personen het recht van eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak? Dan kan 1 van hen als vertegenwoordiger aangifte doen.

OZB werkt met met vijfjarige tijdvakken. De belasting wordt geheven over de waarde aan het begin van het vijfjarige tijdvak. Het eerste tijdvak liep van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018. Op 1 januari 2019 is een nieuw tijdvak begonnen. De waarde voor de OZB blijft in principe de hele looptijd hetzelfde, tenzij er grote veranderingen zijn aan de onroerende zaak. Bijvoorbeeld door het bouwen van een huis, een renovatie, verbouwing, bijbouw, splitsing of afbraak. De nieuwe waarde wordt alleen gebruikt als het onroerend goed 5% of meer in waarde is gestegen, met een minimum van ANG. 25.000,-.

Aangifteplicht OZB belasting

De Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 is in september 2019 aangepast door de inwerkingtreding van Landsverordening belastingmaatregelen 2019. Met het inwerkingtreding van deze landsverordening, heb je als (economisch) eigenaar van onroerend goed, een aangifteplicht voor de OZB. In het verleden legde alleen de inspecteur aanslagen op, nu is er een aangifteplicht. De Belastingdienst heeft namelijk niet altijd de juiste gegevens om een aanslag op te leggen.

Wordt je eigenaar van een onroerend goed of wijzigt er iets, bijvoorbeeld door het bouwen van een woning of een andere waardeverhoging (waardeverhoging van 5% met een minimum van ANG. 25.000,-)? Dan moet je binnen twee maanden na verkrijging of wijziging aangifte doen bij de Inspecteur.

Heb je binnen 12 maanden na afloop van een kalenderjaar geen aanslag ontvangen voor de OZB? Ook dan moet je binnen twee maanden na afloop van deze 12 maanden aangifte doen. Voorbeeld: heb je over het belastingjaar 2019 geen aanslag ontvangen in 2020? Dan moet je in de eerste 2 maanden van 2021 zelf aangifte doen!

Krijg je jaarlijks een aanslag voor de OZB? Dan hoef je niets te doen. Heb je de aanslag van 2019 (of 2018) nog niet ontvangen in 2020? Dan moet je voor 1 maart 2021 zelf aangifte doen. 

Heb je in 2019 een onroerende zaak gekocht? Dan heeft je notaris waarschijnlijk al de OZB voor de rest van dat jaar betaald (aankoopdatum tot en met 31 december 2018). Je kan dit controleren op je afrekening. Krijg je in 2020 geen aanslag over 2019? Dan moet je in de eerste twee maanden van 2021 aangifte doen over het jaar 2019.

Hoe doe ik aangifte voor de OZB?

Het doen van aangifte is vormvrij, de volgende gegevens moeten in ieder geval op je aangifte staan:

  • Naam, adres en crib-nummer van jou als belastingplichtige;
  • Sinds welke datum je het recht van eigendom, bezit of beperkt recht hebt;
  • Welk recht je hebt op het onroerend goed. Dus recht van eigendom, bezit, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
  • Het adres van de onroerende zaak;
  • Indicatieve waarde van de onroerende zaak.

De aankoopprijs of taxatierapport kunnen een goede indicatie geven van de waarde, mits deze gegevens recent zijnn.

Je kan de aangifte per post sturen of langs brengen bij het World Trade Center aan de Piscaderaweg, gericht aan de afdeling onroerendezaakbelasting. Wij raden je aan om de aangifte per e-mail te sturen naar onroerendezaakbelasting@gobiernu.cw.Richt je brief aan de Inspecteur der Belastingen, afdeling onroerendezaakbelasting.

Is de aanslag tot een te laag bedrag vastgesteld, omdat je niet voldaan hebt aan je aangifteplicht? Dan kan de inspecteur bij het vaststellen van de aanslag een boete geven ten hoogste 100% van het bedrag van de aanslag. De boete moet je binnen twee maanden na het ontvangen van de aanslag betalen, tenzij je op tijd een gemotiveerd bezwaar hebt ingediend.

Heb je geen aangifte gedaan, is deze onjuist, of was de informatie onvolledig? Dan kan de Inspecteur tot 10 jaar nadien  een navorderingsaanslag en een boete opleggen! Zorg dus dat je op tijd aangifte doet, en dat de informatie daarin juist is.

Eenmalige inhaalactie (Overgangsbepaling)

Heb je in de 5 jaar vóór 1 september 2019 geen aanslag ontvangen voor de onroerende zaakbelastinng? Dan moet je binnen 6 maanden, dus voor 1 maart 2020 aangifte doen! Hetzelfde geldt als je onroerende zaak in de laatste 5 jaar minimaal 5% meer waard is geworden door een wijziging (bouw of verbouwing), met een minimum van ANG. 25.000,-!

Overige wijzigingen

Een andere wijziging: als vast is komen te staan dat er geen huurder is van grond van het Land Curaçao, dan moet degene die het genot heeft van een opstal (gebouw) op huurgrond de onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

Boete geen (volledige of juiste) aangifte

Heb je geen aangifte gedaan, is deze onjuist, of was de informatie onvolledig? Dan kan de Inspecteur tot 10 jaar nadien  een navorderingsaanslag en een boete opleggen! Zorg dus dat je op tijd aangifte doet, en dat de informatie daarin juist is. De boete bedraagt 100% van het verschuldigde bedrag.

Tarief onroerendezaakbelasting (OZB) Curacao

Het OZB-tarief op Curacao is een progressief schijventarief. Hoe meer je woning waard is, hoe hoger het tarief wordt. Er is gekozen voor een schijventarief om te voorkomen dat je bij een klein verschil in waarde ineens veel meer belasting moet betalen. Je moet je woning eerst door de laagste schijf doen, blijft er een bedrag over? Dan ga je door naar de volgende schijf. Blijft er dan nog steeds een waarde over? Dan haal je de waarde door de hoogste schijf.

ANG. 0 tot ANG. 350.000                        0,4%
ANG. 350.000 tot ANG. 750.000          0,5%
Meer dan ANG. 750.000                          0,6%

Voorbeeld

Een woning aan de Kaya XYZ een geschatte waarde heeft van ANG. 625.000,-. Over het gedeelte tot ANG. 350.000 moet 0,4% OZB betaald worden, dit is ANG. 1.400,-. Over het gedeelte tussen ANG. 350.000 tot ANG. 625.000 is dit 0,5%. Dus over het bedrag van ANG. 275.000,- moet 0,5% belasting worden betaald. Dit is ANG. 1.375,-. Het totale bedrag wordt dan ANG. 1.400,- + ANG. 1.375.- = ANG. 2.775,-

Welke waarde heeft mijn woning voor de OZB belasting?

De belastingdienst bepaalt de heffingsgrondslag, dit is de waarde van de woning en dus het bedrag waarover de OZB-belasting in rekening wordt gebracht. De Inspecteur der Belastingen stelt de waarde van een onroerende zaak vast door taxaties van taxateurs. De woningen worden vanaf de openbare weg getaxeerd. De Inspecteur voert steekproefsgewijs controles uit op het proces en de vastgestelde waardes. Nadat de Inspecteur de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld, stuurt hij je een brief met daarin de vastgestelde waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB).

Bezwaar indienen onroerendezaakbelasting (OZB) Curacao

Ben je het niet eens met de waarde die de Inspecteur heeft vastgesteld? In de brief van de Inspecteur lees je hoe je bezwaar maakt tegen de vastgestelde waarde. Je mag zelf bepalen op welke wijze je bezwaar indient. Je kan bijvoorbeeld gebruik maken van de Voorbeeldbrief zoals opgesteld door de Belastingdienst van Curaçao. Wil je bezwaar indienen over de vastgestelde economische waarde? Dat kan alleen door bezwaar in te dienen voor het eerste jaar van het tijdvak. Wil je bezwaar indienen voor het tijdvak 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023? Dien dan bezwaar in voor de aanslag van het jaar 2019. Je kan geen bezwaar indienen tegen de vastgestelde waarde bij een aanslag van een later jaar in het betreffende tijdvak.

Bewijsstukken bezwaar onroerendezaakbelasting (OZB)

Bij het indienen van een bezwaarschrift dien je argumenten te geven waarom de vastgestelde waarde volgens jou niet klopt. Je mag zelf bepalen hoe jij je verzoek onderbouwt. Je hoeft niet op dit moment nog geen taxatierapport te laten maken.

In het bezwaarschrift geef je aan wat de door jou voorgestelde waarde is. Is de Inspecteur het niet eens met de door jou voorgestelde waarde? Dan neemt hij hierover contact met je op en kan je daarna eventueel beslissen om een taxateur in te schakelen die een taxatierapport opstelt. Hou er wel rekening mee dat de kosten van een taxatierapport hoger kunnen liggen dan het verschil in de te betalen belasting.

Het is mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor het verschil tussen de vastgestelde waarde en de door jou voorgestelde waarde, oftewel het bestreden bedrag.

Vrijgesteld voor OZB op Curacao

Niet over alle onroerende zaken op Curacao moet OZB betaald worden, er zijn vrijstellingen. Vrijstellingen zijn er bijvoorbeeld voor kerken, ziekenhuizen en sportterreinen. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014.

Voor het indienen van bezwaar of (actuele) informatie verwijzen we je door naar de website ozb.belastingdienst.cw of belastingdienst.cw. Voor meer informatie verwijzen we je naar de  Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 of Landsverordening Belastingmaatregelen 2019.

Heb je vragen over bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting? Stuur dan een e-mail naar sales@athomecuracao.com.

Bronnen: ozb.belastingdienst.cw, Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (P.B. 2013, no. 52), Landsverordening belastingmaatregelen 2019 (P.B. 2019, no. 55)

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?