At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Kadaster en Domeinbeheer

Ontwikkeling van het Kadaster- en Hypotheekwezen op Curaçao

De grondslag voor het Hypotheekwezen is gelegd bij de invoering van het Burgerlijk Wetboek per 1 mei 1869 in de Nederlandse Antillen, waardoor een nieuwe vorm van overdracht zijn intrede heeft gedaan. Het begrip voor eigendom van onroerende goederen is geïntroduceerd en in de plaats gesteld van de allodiale eigendom, ontleend aan de West Indische Compagnie. Hiermede is tevens de functie van hypotheekbewaarder in het leven geroepen en is een basis gelegd voor een nieuwe wijze van grondboekhouding op Curaçao.

Bij Besluit van de Gouverneur op 11 november 1935, no. 1603, is het Kadasterwezen op Curaçao ingesteld, waarbij de functie van hoofd van het kadasterkantoor is gecombineerd met die van hypotheekbewaarder.
Voor elk terrein dient voortaan een meetbrief te worden vervaardigd (later een extractplan voor de gekadastreerde gebieden) alvorens het perceel kan worden getransporteerd.

Per 1 januari 1955 zijn de taken van kadaster- en hypotheekwezen op Curaçao wederom gesplitst en is een afzonderlijke hypotheekbewaarder benoemd. Deze splitsing is niet bevorderlijk geweest voor de organisatie. Beide kantoren hebben dezelfde doelstelling en zijn afhankelijk van elkaar voor de dagelijkse dienstvoering. In de praktijk moest dagelijks middels verzending van post, fax en telefonisch contact de werkzaamheden worden uitgevoerd.

In 1984 zijn deze taken bij de verandering van de constellatie van de Nederlandse Antillen door uittreding van Aruba bij Overdrachtslandsverordening XX (P.B. 1984,95) formeel gedecentraliseerd.

Per 1 februari 2001 is het Kadaster- en Hypotheekwezen wederom geclusterd, tegelijkertijd overgedragen aan het Eilandgebied Curaçao en ondergebracht in een nieuwe verzelfstandigde organisatie genaamd Kadaster en Openbare Registers Curaçao.

De nieuwe verzelfstandigde organisatie heeft zich ontwikkeld tot een zeer professionele organisatie, die gebruik maakt van GIS-technologie en de modernste meettechnieken op de markt voor het nauwkeurig vastleggen van de rechtstoestand.

Informatieverstrekkingen Kadaster en Openbare Registers Curaçao

 

1. Voor het verlenen van inzage is verschuldigd f. 20,– voor:

a. elke folio in een dagregister;

b. elke inschrijving in het register B;

c. elke overschrijving in de registers C en D;

d. elke vak van het repertorium;

e. elke kaart van het algemene register van te boek gestelde schepen;

f. elke kaart van het algemene register van te boek gestelde luchtvaartuigen;

g. elk artikel van de perceelsgewijze legger;

h. elke kaart van de algemene naamwijzer;

i. elk ander stuk dat hierboven niet is vermeld.

2. Indien bedoelde inlichtingen:

a. schriftelijk worden verstrekt dan is verschuldigd f. 25,–

b. telefonisch worden verstrekt dan is verschuldigd f. 40,– (Alleen mogelijk voor klanten die vooraf hebben betaald of op rekening betalen.)

c. per fax worden verstrekt dan is verschuldigd f. 50,– (Alleen mogelijk voor klanten die vooraf hebben betaald of op rekening betalen.)

 

3. Voor de afgifte van een uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger is verschuldigd f. 30,–.

4. Voor de getuigschriften en verklaringen omtrent de eigendom of bezwaring van onroerende goederen is verschuldigd f. 125,–.

Voor elk volgend onroerend goed, schip of luchtvaartuig waarop het getuigschrift betrekking heeft wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met f. 75,–.

Inzagen die gelijktijdig met het aanvragen van een getuigschrift worden genomen, worden gratis verleend.

5. Voor het verlenen van inzage van een kadastrale kaart is verschuldigd f. 20,- voor een half uur of gedeelte daarvan.

Voor de voortzetting van de inzage is voor ieder half uur of gedeelte daarvan f. 20,- verschuldigd, indien deze voortzetting geschiedt zonder hulp van een medewerker I&B. Dit uurtarief wordt verdubbeld indien de voortgezette hulp van een medewerker I&B wordt gewenst.

6. Voor de verstrekking van een reproductie van een kadastrale kaart of gedeelte daarvan is verschuldigd f. 75,- aan auteursrechten, aangevuld met f. 5,- voor elk afgebeeld perceel, vermeerderd met de door de directeur van het Kadaster periodiek vast te stellen reproductiekosten, inclusief materiaalkosten.

7. Voor het verstrekken van reproducties van 100 of meer analoge kadastrale kaarten van het eiland is verschuldigd, ingeval van eenmalige of ingeval van eerste verstrekking aan abonnees, een bedrag van f. 50,-, per blad, aangevuld met f. 5,- voor elk afgebeeld perceel, vermeerderd met de door de directeur van het Kadaster periodiek vast te stellen reproductiekosten, inclusief materiaalkosten.

8. Voor een abonnement op de in een periode van minimaal een maand opgetreden wijzigingen in de gegevens van de bedoelde kaarten, is verschuldigd een bedrag van f. 35,- per blad, vermeerderd met de door de directeur van het Kadaster periodiek vast te stellen reproductiekosten, inclusief materiaalkosten.

9. Voor het verstrekken van digitale gegevens van een kadastrale kaart of gedeelte daarvan is verschuldigd f. 125,- per blad, aangevuld met f. 5,- per perceel.

10. Voor het verstrekken van digitale gegevens uit het geautomatiseerde kaartbestand, inzake 100 of meer percelen van het eiland, is verschuldigd ingeval van eenmalige verstrekking of in geval van eerste verstrekking aan abonnees f. 100,- per blad, vermeerderd met f. 5,- per perceel.

11. Voor een abonnement op de in een periode van minimaal een maand opgetreden wijzigingen in de in het vijfde lid bedoelde gegevens is verschuldigd f. 75,- per blad.

12. Voor de verstrekking van een ten kantore vervaardigde reproductie is verschuldigd:

a. voor een gedeelte van een kadastrale kaart op A4- formaat f. 25,-;

b. voor een gedeelte van een kadastrale kaart op A3-formaat f. 30,-;

c. voor een hulpkaart of proces-verbaal f. 45,-;

d. voor een afschrift of fotokopie van een regulier meetbrief f. 45,-;

e. voor een uittreksel uit een plan van een regulier kadastraal perceel f. 45,-;

f. voor een kadastraal veldwerk f. 150,-, vermeerderd met f. 45,- per perceel;

g. voor de coördinaten van een punt f. 35,-;

h. voor de blokmaten van een perceel f. 25,-, vermeerderd met f. 20,- per perceel.

13. Voor de eerste verstrekking van een afschrift of fotokopie van een ambtshalve gevormde meetbrief zijn verschuldigd de metingskosten ten tijde van de meting.

14. Voor de eerste verstrekking van een uittreksel uit een plan van een ambtshalve gevormd kadastraal perceel zijn verschuldigd de metingskosten ten tijde van de meting.

15. De uurtarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het verrichten van extra werkzaamheden, verband houdende met de in het eerste tot en met tiende lid bedoelde verstrekkingen.

16. Indien de mogelijkheid tot het afgeven van langs geautomatiseerde weg vervaardigde reproducties of uittreksels van kadastrale kaarten en daaraan ten grondslag liggende stukken ten kantore niet aanwezig is, moet genoegen worden genomen met afgifte van stukken, die op andere wijze vervaardigd kunnen worden.

17. Indien de uitvoering van een aanvraag voor afgifte van reproducties of uittreksels van kaarten, die op andere wijze vervaardigd kunnen worden, naar het oordeel van de directeur van het Kadasterkantoor de regelmatige uitvoering van de dienst in gevaar zou brengen en de mogelijkheid tot vervanging door geautomatiseerd vervaardigde reproducties aanwezig is, is de directeur van het Kadasterkantoor bevoegd de opdracht uit te voeren conform de geautomatiseerde vervaardigingswijze.

vragen

Hoe kan ik bij de aankoop van een huis of het plaatsen van een muur weten of het terrein correct is afgerasterd?
Indien u zekerheid wilt omtrent het verloop van de grens van uw perceel dient u een grensuitzetting bij het Kadaster aan te vragen. De grenspennen van het perceel worden weer op de juiste plaats in het terrein uitgezet. Volgens de hedendaagse meettechnieken kan een meet nauwkeurigheid van 10 cm worden behaald.

Wat moet ik doen om een deel van mijn perceel te verkopen?
U dient in het terrein de nieuwe grenspunten van het perceel aan te wijzen aan de landmeter van het Kadaster. Deze grenspunten worden door middel van landmeetkundige waarnemingen binnen het coördinatenstelsel van Curaçao (DP-stelsel) opgemeten en verwerkt in de grondboekhouding. Als eindproduct krijgt u een extract plan of meetbrief. N.B.: Indien u wenst dat het Kadaster het plan voor u in het terrein uitzet worden extra kosten in rekening gebracht.

Wat is het verschil tussen een perceel vastgelegd in een extract plan en een meetbrief?
Sommige delen van het eilandgebied Curaçao zijn in een kadastraal systeem vastgelegd. Voor de klant is het voornaamste verschil dat deze percelen worden aangegeven met een aanduiding bestaande uit een afdeling, sectie en volgnummer per sectie. De resterende gebieden worden in een meetbrief bestaande uit een volgnummer en jaar vastgelegd. De rechtskracht van beide documenten is identiek.

Hoe kan ik een stuk terrein dat door het Kadaster is opgemeten en vastgelegd in een meetbrief of extract plan overdragen?
Indien u de eigenaar bent dient u een afspraak te maken met een notaris van uw keuze, waarbij u het meetdocument ook dient mee te nemen. De notaris zal bij het Kadaster en Openbare Registers Curaçao inzage verrichten naar de rechtstoestand (wie is de eigenaar en status van het perceel). Indien alles in orde is kunt u gezamenlijk met de aanstaande koper de akte bij de notaris passeren. De overdracht is juridisch rond pas op het moment van inschrijving van de gepasseerde akte in de Openbare Registers van het Kadaster.

Wat voor perceelsinformatie kan ik bij de balie van het Kadaster en Openbare Registers Curaçao opvragen?
De grootte van het perceel, vorm, aanduiding, verkoopprijs, naam van de eigenaar, hypotheekinfo, beslag info, aantekeningen bijv. retentierecht en publiekrechtelijke beperkingen bijv. aanwijzing tot monument. Ook is het mogelijk de geschiedenis van een perceel te achterhalen bijv. hoeveel heeft deze onroerend goed bij de laatste verkoop opgebracht?

Welke kaarten kan ik bij het Kadaster en Openbare Registers Curaçao kopen?
U kunt bij de balie van het Kadaster topografische kaarten schaal op 1:20.000 (uitg. 1906), 1:10.000 (uitg. 1960), 1:25.000 (uitg. 1978, 1993) en luchtfoto’s (uitg. 1960, 2005) kopen. De luchtfoto’s (uitg. 2005) en topografische kaart (uitg. 1993) zijn ook digitaal verkrijgbaar.

Hoe kan ik een afspraak maken bij domeinbeheer? 

U kunt telefonisch een afspraak maken door te bellen naar (0800) 1919 of door te mailen naar info.domeinbeheer@gobiernu.cw. 

adressen/eilandsdiensten

Kadaster & Openbare Registers Curaçao
Pres. Romulo Bethancourt Blvd. #4
Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen

Centrale (599-9) 461-1188
Telefax (599-9) 465-6522
E-mail info@kadaster.cw

Bureau Domeinbeheer
Klipstraat # 19
Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen

Centrale (0800) 1919 
Telefax (599-9) 434-1266
E-mail info.domeinbeheer@gobiernu.cw , domein@curinfo.an
Bezoekuren : maandag t/m donderdag 14:00 – 17:00

Dienst Openbare Werken
Landhuis Parera, P.O. Box 3227
Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen

Centrale (599-9) 433-4444
Telefax (599-9) 461-7969
E-mail dow@cura.net

Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkhuisvesting
Plasa Horacio Hoyer 19
Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen

Centrale (599-9) 461-2199
Telefax (599-9) 4612697
E-mail info.drov@curacao-gov.an
Monumentenburo
Scharlooweg 51
Telefax (599-9) 465-4591

Fundashon Kas Popular
Plasa Mundu Merced
Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen

Centrale (599-9) 432-6000
Telefax (599-9) 461-4833
E-mail info@fkp.an

Secretariaat Stadsvernieuwing
Parera z/n (Terrein DOW)

Centrale (599-9) 433-4353
Telefax (599-9) 465-7714
E-mail ssv@curinfo.an

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?