At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Huurkoop

Voorwaarden van huurkoop.

In een gebruikelijke huurkoop-overeenkomst betaalt de huurkoper rente over het totaal verschuldigde bedrag aan huurverkoper.

Er dient door huurverkoper een taxatierapport en een notariële akte te worden opgemaakt ten aanzien van de huurkoop-overeenkomst. De woning blijft eigendom van huurverkoper tot de gehele koopsom is betaald. Hierbij is het het risico van beslag, hypotheek en faillissement voor de huur-koper.

De maandfee wordt verdeeld in een deel aflossing en een deel rente.

Als binnen de gestelde termijn de volledige koopsom wordt betaald heeft de huur-verkoper het voordeel van de rente die zij heeft ontvangen, de onroerende zaakbelasting niet meer voor haar rekening komen en de onderhoudskosten die niet meer voor haar rekening komen.

Als de huurkoper niet binnen de gestelde termijn de volledige koopsom betaald heeft hoeft huurverkoper de al betaalde rente en maandtermijnen niet terug te betalen aan huur-koper.

De huurkoper is verplicht het perceel met het daarop gebouwde voor zijn rekening in goede staat te onderhouden en het te laten in de toestand, waarin hij het heeft aanvaard. Noodzakelijke herstellingen vallen onder het in goede staat onderhouden. Verbouwingen, renovaties of verandering van de inrichting van het perceel en/of het daarop gebouwde zullen alleen met tevoren verkregen schriftelijke goedkeuring van de huurverkoper mogen geschieden en zijn dan geheel voor rekening van de huurkoper.

Het verkochte is vanaf aanvang huur-koop in alle opzichten geheel voor rekeningen risico van de huur-koper.

Onroerendezaakbelasting is voor rekening van de huurkoper, 
de huur-verkoper zal deze in rekening brengen bij de huur-koper.

De huur-verkoper zal het verkochte ten behoeve van huurkoper tegen brand-, storm- en andere schade verzekeren en verzekerd houden bij een door de huurverkoper aan te wijzen verzekeraar

De huurkoper is verplicht gedurende de looptijd van de huur-koopovereenkomst een levensverzekering, althans een bij overlijden uit te keren verzekering, voor een verzekerde som die bij aanvang minstens gelijk moet zijn aan de huurkoopprijs;
 de huurverkoper zal in de polis als eerste begunstigde worden aangewezen.

De eventueel wegens geleden schade door een verzekeraar verschuldigde bedragen zullen worden uitgekeerd aan de huurverkoper, onder verplichting voor deze om het te ontvangen bedrag in overleg met de huurkoper aan te wenden tot herstel van de schade, Het bedrag wat overblijft komt aan de huurkoper ten goede door dit extra af te lossen op de koopprijs.

Zolang de huurkoopprijs niet geheel zal zijn voldaan, is het de huurkoper verboden zonder tevoren verkregen schriftelijke goedkeuring van huurverkoper het perceel en/of het daarop gebouwde of enig deel daarvan aan derden in enigerlei gebruik of genot (waaronder begrepen (onder) verhuren) af te staan.

Huurkoper is gerechtigd tot vervroegde betaling van een of meer volgende termijnen.

* Huur-verkoper graag alvast een indicatie van het verschuldigde maandbedrag van de OZB-belasting om deze mee te kunnen berekenen in de totale maandkosten die voor huurkoper zijn rekening komen.

 

Koopsom NAFL. 375.000,-
Rentepercentage van de koopsom  6%
Bedrag ten behoeve van aflossing bij aanvang NAFL. 1500
Aantal maanden looptijd 24

Rente per maand is NAFL. 1.875,-

Met een bedrag van NAFL. 1500,- per maand loopt de schuld op met NAFL. 375,- x 24 mnd = NAFL. 9000,-. Totaalbedrag te betalen door koper na 24 maanden is NAFL. 375.000,- + NAFL. 9.000,- = NAFL. 384.000,-

De rente is aftrekbaar.

Soorten van drie verschillende scenario’s, te weten:

  1. Akte van huurkoop. Moet notarieel aangezien het een registergoed betreft en in deze akte dient een hoop geregeld te worden. In de akte moet goed geregeld worden wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van de verplichting op een bepaald moment af te nemen. Het eigendom gaat in principe pas over nadat de laatste termijn is betaald.
  2. Er wordt nu al geleverd en de koopsom blijft uitstaan als lening. Als zekerheid voor de nakoming van deze lening (door verkoper aan koper) wordt een recht van hypotheek gevestigd op het huis. Indien niet wordt nagekomen kun je dan het recht van hypotheek uitwinnen.
  3. Er wordt voor nu een huurovereenkomst opgesteld met daarin een optie/verplichting het huis af te nemen na een bepaalde periode (wederzijdse optie) tegen nu af te spreken voorwaarden. Aan niet nakoming kan eventueel een boete gekoppeld worden. Voordeel is dat er op dit moment nog geen notariële akte(n) nodig zijn en het maken van die kosten wordt uitgesteld tot het moment van het uitoefen van de optie/plicht. Nadeel is dat er minder zekerheid is aangezien het slechts om verbintenisrechtelijke verplichtingen gaat zonder directe zaken rechtelijke werking.

Voordeel van optie 1. en 2. zijn dat je direct alles regelt. Nadeel is dat je ook direct alle notariële kosten en overdrachtsbelasting moet betalen (terwijl niet 100% zeker is dat de transactie ook daadwerkelijk doorgaat). Optie drie kan onderhands en de kosten worden pas bij uitvoering van de optie gemaakt. De kosten (notarieel/overdrachtsbelasting etc.) zullen rond de Nafl. 25.000,– liggen.

 

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?