At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

FIU en Vastgoed

FIU en Vastgoed – wat is het verband?

FIU en Vastgoed 1

 

Curaçao neemt deel aan de Financial Action Task Force (FATF) als onderdeel van het Nederlandse Koninkrijk. Op grond van FATF-aanbeveling nr. 26 moeten landen een Financial Intelligence Unit (FIU) oprichten die dient als nationaal centrum voor de ontvangst (en, indien toegestaan, het opvragen), analyse en verspreiding van verdachte transactiemeldingen (STR) en andere informatie met betrekking tot mogelijk witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Wat is de betrokkenheid van de FIU bij Makelaars in onroerend goed op Curaçao? Deze en andere vragen zijn voorgelegd aan de nieuwe coördinator Toezichtafdeling FIU, de heer Hans van Tol.

Ik ben Hans van Tol, ik ben de coördinator van de afdeling Supervisie van de FIU-Curacao. Als Supervisor zijn mijn collega’s en ik dagelijks actief in het toezicht op de naleving van de geldende wet- en regelgeving*.

De afdeling Toezicht van de FIU-Curacao wil bijdragen aan de integriteit van het financiële systeem van Curaçao en wil dit op een professionele, onafhankelijke en eerlijke manier doen.

Wij houden toezicht op de sectoren die onder ons toezicht vallen, op een transparante en risico gerichte manier. Deze sectoren zijn makelaars, handelaren in voertuigen, bouwmaterialen, edelmetalen en sieraden, advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en andere juridische, administratieve of fiscale dienstverleners.

Allemaal sectoren die dezelfde wettelijke verplichtingen hebben en die onder meer een klantenonderzoek moeten uitvoeren. Dit betekent dat zij de identiteit van hun cliënt moeten vaststellen en verifiëren en deze gegevens ook gedurende een bepaalde periode moeten bewaren. In bepaalde gevallen moeten zij ook het origineel van de bij de transactie gebruikte middelen (geld) onderzoeken. Als het voor de ondernemer niet mogelijk is om de identiteit vast te stellen zoals de wet dat voorschrijft, is het voor hem verboden om deze transactie uit te voeren.

Deze verplichtingen gelden dus ook voor de makelaars en de notarissen. Zij worden beide beschouwd als “poortwachters” van ons financiële systeem. Men vraagt zich vaak af waarom beiden deze verplichtingen hebben, maar dat komt omdat niet alle verkopen van onroerend goed met een makelaar te maken hebben of dat niet alle verkopen met een makelaar bij een notaris terechtkomen, een verkoopproces kan soms worden ingetrokken. Daarom hebben zowel de makelaar als de notaris elk hun eigen onderzoeksplicht.

Bij een transactie waarbij onroerend goed betrokken is, vallen zowel de koper als de verkoper onder de onderzoeksplicht van de makelaar. Als de makelaar dit onderzoek goed uitvoert, hebben alle partijen er baat bij dat alle belangrijke elementen van de transactie zijn onderzocht. De identiteit van beide partijen is bekend en onderzocht en de koper weet bijvoorbeeld dat de verkoper ook bevoegd is om het onroerend goed te verkopen en de verkoper weet dat de koper de transactie met legaal verkregen middelen (geld) kan betalen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

UK translation
FIU and Real Estate – what is the connection?
FIU en Vastgoed 1

Curaçao participates in the Financial Action Task Force (FATF) as part of the Dutch Kingdom. Pursuant to FATF Recommendation no. 26, countries must establish a Financial Intelligence Unit (FIU) that serves as a national centre for the receiving (and, as permitted, requesting), analysis and dissemination of suspicious transaction reports (STR) and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.

What is the involvement of FIU with Real Estate Brokers in Curaçao? This and other questions were put before the new coordinator Supervision Department FIU, Mr Hans van Tol.

 

– – –

I am Hans van Tol, I am the coordinator of the Supervision Department at FIU-Curacao. As a Supervisor, my colleagues and I are, active on a daily basis in monitoring compliance with applicable laws and regulations*.

The FIU’s Supervision Department wants to contribute to the integrity of the financial system of Curaçao and wants to do this in a professional, independent and honest manner.

We conduct the supervising of the sectors that fall under our supervision, on a transparent and risk-orientated basis. These sector are brokers, dealers in vehicles, building materials, precious metals and jewelry, lawyers, notaries, accountants, tax advisors and other legal, administrative or tax service providers.

Alle these sectors have the same legal obligations and, among other things, must conduct customer due diligence. This means that they must establish and verify the identity of their client and must also keep this data for a certain period of time. In certain cases, they must also investigate the original of the means (money) used in the transaction. If it is not possible for the entrepreneur to establish the identity as required by law, it is prohibited for him to carry out this transaction.

These obligations therefore also apply to the brokers and the notaries. They both are considered to be “gatekeepers” of our financial system. People often wonder why the both have these obligations, but that’s because not all sales of real estate involve a real estate agent or that not all sales involving a real estate agent end up with a notary, a sales process can sometimes be withdrawn. That is why both the broker and the notary each have their own duty to investigate.

In a transaction involving real estate, both the buyer and the seller fall under the broker’s obligation to investigate. If the broker conducts this investigation properly, all parties will benefit because all important elements of the transaction have been investigated. The identity of both parties is known and investigated and the buyer knows, for example, that the seller is also authorized to sell the property and the seller knows that the buyer is able to pay for the transaction with legally obtained means (money).

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?