Fiscaliteit Curacao – Wat u moet weten

 • De Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) voorkomt dat inkomen in meerdere landen van het Koninkrijk wordt belast.
 • Eind jaren tachtig is er in Curaçao een speciale gunstige fiscale regeling opgezet voor nieuwe gepensioneerde immigranten. Deze regeling, genoemd in art. 23B van de Landsverordening op de Inkomstenbelasting 1943, is bekend geworden onder de naam “Penshonado-regeling”.
 • In de loop der jaren is de oorspronkelijke penshonado-regeling, mede onder druk van Nederland, aangepast. Zo is het  tarief over inkomsten uit buitenlandse bron gestegen van 5 naar 10 procent.

Fiscaliteit Curacao – Wat u moet weten 1

 • Inkomsten die niet onder het penshonadotarief vallen, worden belast tegen het reguliere (progressieve) inkomstenbelastingtarief van 10,75-48,25 procent. Meer informatie is te vinden op de site van de Belastingdienst Curacao
 • Curaçao kent geen vermogensbelasting.
 • Overheidspensioenen (ABP) worden belast in het land dat het pensioen uitbetaalt. B.v. een oud-ambtenaar die in Nederland heeft gewerkt en na zijn pensionering naar Curaçao is ge-emigreerd, betaalt in Nederland inkomstenbelasting over zijn pensioen.
 • Kort na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10-10-10 begonnen de onderhandelingen over een nieuwe belastingregeling. In 2013 werd overeenstemming bereikt en afspraken werden aangenomen in de Tweede Kamer en Staten van Curaçao.
 • Met ingang van 1-1-2016 wordt de BRK vervangen door de BRNC(Belastingregeling Nederland-Curaçao).  Deze moet aansluiten op het fiscale stelsel van Curaçao en wijkt af van de stelsels van Aruba, Sint-Maarten en BES-eilanden.
 • De regeling bevat bepalingen ter voorkoming van dubbele heffingen en belasting- ontduiking, onder meer door afspraken over de uitwisseling van belastinggegevens en de verdeling van belastingen tussen de twee landen.

BRNC en de Penshonadoregeling per 1.1.2016

 • Het vertrekpunt voor de nieuwe regeling is het OESO-modelverdrag. Een belangrijk onderwerp is de uitwisseling van informatie.
 • De nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao (BRNC) zal voor het eerst met ingang van 1 januari 2016 gaan gelden nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan.
 • Het land waar het pensioen is opgebouwd zal steeds 15% inkomstenbelasting mogen heffen over de pensioenuitkeringen.
 • Het pensioen is daarnaast ook op Curaçao belast met 10% inkomstenbelasting.
 • De belasting die in Nederland is betaald wordt in mindering gebracht op de inkomstenbelasting die de Penshonado op Curaçao moet betalen.
 • Een overgangsregeling geldt voor Penshonados, die op 5 juni 2014 al op Curaçao woonden. Voor pensioenuitkeringen betekent dit dat de nieuwe heffing van 15 % door Nederland niet van toepassing is. Dus een Penshonado die in Nederland heeft gewerkt en op Curaçao geniet van zijn pensioen, is over zijn pensioen op Curaçao nog steeds 5 procent (oude penshonado-regeling) of 10 procent (nieuwe penshonado-regeling) inkomstenbelasting verschuldigd.
 • Onveranderd blijft dat er vrijwel geen aftrekposten zijn zoals bijvoorbeeld hypotheekrente.
 • Nederland zal nog successie/schenkingsrecht mogen heffen tot 5 jaar na emigratie.

Wie mag zich penshonado noemen op Curacao?

Hij of zij:

 • dient over een geldige verblijfsvergunning te beschikken;
 • dient voor eigen gebruik op Curaçao een woning in eigendom onverhuurd ter beschikking te hebben met een waarde van minstens ANG 450.000,= op het tijdstip van verkrijging;
 • dient direct voorafgaande aan het jaar waarin hij zich op Curaçao vestigt voor een aaneengesloten periode van vijf jaren in het buitenland woonachtig te zijn geweest;
 • dient op het moment van inschrijving in het bevolkingsregister de leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt;
 • dient zich binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister bij de bevoegde Inspecteur der Belastingen te hebben aangemeld als belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor toepassing van de regeling;
 • dient binnen 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister een woning in eigen gebruik ter beschikking te hebben.

Uiteindelijk beschikt de Inspecteur der Belastingen over het ingediende verzoekschrift tot toepassing van de penshonadoregeling.

Buitenlandse inkomstenbronnen belast tegen 10%

 • Indien iemand aan alle voorwaarden voldoet, zijn alle inkomsten uit buitenlandse bron zoals inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, inkomsten van andere werkzaamheden buiten Curaçao verricht, AOW-uitkering, dividenden uit buiten Curaçao gevestigde NV en BV en rente belast tegen 10%.
 • Het maximaal te betalen belastingbedrag is ANG 261.000,-.
 • Onder buitenlandse bronnen vallen ook de inkomsten uit een off-shore maatschappij, rente uit deposito’s bij lokale banken en eventuele inkomsten uit verhuur van onroerende goederen gelegen buiten Curaçao.
 • De penshonadoregeling bevat de keuzemogelijkheid om een forfaitair inkomen van ANG 500.000,- aan te geven belast tegen het normale tarief in plaats van gebruik temaken van het 10% tarief. Dit leidt tot een maximaal te betalen belastingbedrag van circa ANG 226.000,- maar hierbij is de verdragsbescherming met Nederland (BRK) niet van toepassing.

Premies Sociale Verzekeringen (AOV/AVV, BVZ, AVBZ)

Algemene Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AOV/AWW).

Zolang de Penshonado nog geen 65 jaar is, is een premie van 16% verschuldigd (waarvan werkgeversaandeel 9,5% en werknemersaandeel 6,5%) over max. ANG 100.000,= en daarboven 1%. Indien de Penshonado de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, hoeft hij/zij geen AOV/AWW premie meer te betalen.

Basisverzekering ziektekosten (BVZ).

Zolang de Penshonado nog geen 65 jaar is, is een premie van 13% verschuldigd (waarvan werkgeversaandeel 9% en werknemersaandeel 4%) over max. ANG 150.000,=. De Penshonado die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, betaalt 6,5% over max. ANG 150.000,=. De premie wordt ge-ind door de Inspectie der Belastingen (IB).

Algemene verzekering bijzondere ziektekosten (AVBZ).

Onafhankelijk van de leeftijd betalen Penshonado’s 1.5% premie over max. ANG 444.204,=.

Arbeid op Curaçao

Een penshonado mag arbeid verrichten op Curaçao, maar uitsluitend voor een maatschappij waarin hij of zij zelf voor minstens 40% participeert.

De inkomsten uit deze werkzaamheden zijn belastbaar tegen het normale lokale tarief. De penshonado riskeert het verlies van zijn penshonadostatus als hij arbeid verricht voor een maatschappij waarvan hij minder dan 40% van de aandelen bezit.

Schenkings- en successiebelasting

Naast een aantrekkelijk inkomsten- belastingsysteem heeft het wonen op Curaçao ook voordelen voor de schenkings- en successiebelasting. Het maximale tarief voor schenkingen aan kinderen en/of kleinkinderen bedraagt 6% maar men dient dan wel minstens een jaar op Curaçao te wonen. Gezien de complexiteit van dit onderwerp is het aan te raden hierover gedegen advies in te winnen bij een van de notariskantoren op Curaçao en of bij een van de juridische en fiscale advieskantoren op Curaçao.

Financieel advies

Diverse belangrijke Nederlandse accountants- en belastingadvieskantoren hebben een vestiging op Curaçao waar penshonado’s voor advies zeker terecht kunnen. Daarnaast zijn er talrijke trustmaatschappijen, waaronder Nederlandse banken, die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van administratie, private wealth management en vermogensadvies.