At Home Curacao Real Estate

Het grootste aanbod koop- en huurwoningen +5999 788 4663

Aanpassing van invloed op cashflow; Accijnzen en OZB

Afschaffing vrijstelling ob invoer handelsgoederen met impact op bedrijfsvoering.

Voor ondernemers heeft de voorgenomen afschaffing van de vrijstelling van omzetbelasting (ob) voor invoer van handelsgoederen invloed op de cashflow.

Zo meldt Grant Thornton Dutch Caribbean in een News flash. ,,Waar immers nu de handelsgoederen onbelast kunnen worden ingevoerd en de ob pas hoeft te worden afgedragen na dat deze goederen zijn verkocht, zal vanaf 1 augustus de ob bij in voer moeten worden betaald.
Vervolgens kan dan verrekening voor de helft plaatsvinden, maar per saldo betekent de afschaffing van de vrijstelling dat ondernemers de ob op hun ingevoerde handelsgoederen moeten voorschieten.”
Kortgeleden waren de voorwaarden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen al aangescherpt. ,,Veel ondernemers hebben zich daarop
ingespannen om aan de nieuwe voorwaarden te kunnen voldoen. Nu blijkt echter dat de vrijstelling mogelijk per 1 augustus 2019 geheel zal vervallen.”

In de Newsflash gaat het advieskantoor in op de te verwachten wijziging omzetbelasting bij invoer, verhoging accijnzen en meldingsplicht onroerendezaakbelasting. De regering heeft namelijk aangekondigd met ingang van 1 augustus 2019 maatregelen te nemen ter dekking van het verwachte begrotingstekort voor 2019. Uit een inmiddels bekend geworden wetsvoorstel blijkt dat het onder meer gaat om de afschaffing van de
vrijstelling van ob voor invoer van handelsgoederen.

,,Er geldt een overgangsmaatregel voor goederen waarvan het vervoer al is aangevangen”, meldt GT. ,,Goederen die op 1 augustus 2019 reeds onderweg zijn om te worden ingevoerd door een ondernemer die recht heeft op de handelsgoederenvrijstelling kunnen ook na die datum nog worden ingevoerd met toepassing van deze vrijstelling.”

Er zijn meer wijzigingen, zoals de verhoging van ob bij invoer en beperking verrekening ob op handelsgoederen. Het algemene tarief van 6 procent ob bij invoer wordt volgens het voorstel per 1 augustus 2019 verhoogd naar 9 procent. ,,Wij benadrukken dat uit het voorstel blijkt dat het tarief van 6 procent voor transacties in het binnenland niet zal worden verhoogd”, meldt de Newsflash.

In samenhang met de verhoging wordt de mogelijkheid om bij invoer betaalde ob te verrekenen met de eerstvolgende afdracht van verschuldigde ob beperkt tot de helft. ,,Dat betekent dat bij invoer van handelsgoederen slechts 4,5 procent van de afgedragen ob kan worden verrekend en dat effectief de ingevoerde handelsgoederen 4,5 procent duurder worden.”

Volgens het wetsvoorstel zijn de wijzigingen mede bedoeld als een aanloop ter vervanging van het huidige cumulatieve ob-stelsel door een Algemene Bestedingsbelasting (ABB). ,,Kenmerk van een ABB is dat deze wordt geheven bij invoer van goederen, bij verkoop van goederen die door lokale ondernemers worden geproduceerd, alsmede over diensten”, legt Grant Thornton uit. ,,In verband hiermee heeft de regering tevens nu al voorgesteld om de naam van de ob te wijzigen in ABB, ook al blijft vooralsnog de heffing van ob/ABB in het binnenland gehandhaafd, met de daarbij mogelijke cumulatie.”

Accijnzen en OZB

De Newsflash bespreekt ook de voorgenomen verhoging van accijns op sterke drank, bier, en sigaretten en afvalstoffenheffing. De accijns op bier zal volgens het wetsvoorstel verdubbelen en de accijns op sterke drank zal
stijgen met circa 75 procent. De accijns op ingevoerde sigaretten zal met 50 procent stijgen. De accijns op lokaal geproduceerde sigaretten wordt overigens niet verhoogd. De afvalstoffenheffing wordt verhoogd. De heffing voor particulier gebruik zou omhooggaan van 20 naar 35 gulden per maand.

Grant Thornton staat verder stil bij de onroerendezaakbelasting (OZB); die wordt geheven bij wege van aanslag. De Inspecteur legt een aanslag op naar de door hem bepaalde waarde van elke onroerende zaak. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat volgens de regering de eigenaren van een groot aantal onroerende zaken niet bekend zijn. Om die reden wordt een meldings(aangifte)plicht ingevoerd. Eenieder die een onroerende zaak koopt, wordt met in gang van 1 augustus 2019 verplicht om hiervan aangifte te doen bij de Inspectie der Belastingen.

Voorts geldt als overgangsmaatregel de aangifteplicht ook voor wie op die datum reeds een onroerende zaak heeft en die de afgelopen vijf jaren geen aanslag OZB heeft gehad. Deze aangifte zal moeten worden gedaan binnen twee maanden na 1 augustus 2019.
Ook moet aangifte worden gedaan indien de onroerende zaak de afgelopen vijf jaren in waarde is gestegen door bouw, verbouwing, verbetering of indien een voorheen gezamenlijke onroerende zaak is gesplitst in twee of meer separate onroerende zaken. Er geldt geen aangifteplicht als de waardestijging door de bouw et cetera beperkt is.

,,Ingeval geen aangifte is gedaan kan de Inspectie der Belastingen een boete opleggen van ten hoogste 100 procent”, aldus de Nieuwsflits. ,,Voor de OZB is het van belang om na te gaan of u een of meerdere onroerende zaken bezit waarvoor u de afgelopen vijf jaren geen aanslag OZB heeft gehad of wanneer nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing heeft plaatsgevonden. U moet dan namelijk aangifte doen voor 1 oktober 2019.

Zoals aangegeven gaat het hier om een wetsvoorstel. De regering beoogt de wijzigingen te laten ingaan per 1 augustus 2019, maar dit kan uiteraard nog wijzigen. Ook kan naar aanleiding van de parlementaire behandeling nog een of meerdere wijzigingen in het voorstel worden aangebracht.

Bron:Antilliaans Dagblad Donderdag 11 juli 2019

Meest recent:

Contact:


At Home Curaçao | Real Estate
Caracasbaaiweg 202

Willemstad

Curaçao

Kantoor Curaçao: Tel./WA +5999 724 4660

Kantoor NL: +31 76 230 13 04

Buiten kantooruren Mob./WA +599 9 512 4274

sales@athomecuracao.com

Onze agenten

Jasmine Boularas +5999 515 7668

Jacqueline Dekker +5999 698 8678

Zyta de Koeijer +599 9 788 4663

Rik Noordhof +599 9 521 9845‬

Merel Franssen +5999 512 42 76

Mark Sven de Vries +5999 512 42 74

Fred Wight +5999 682 54 30

Lars van Driel ‭+31 (6)2550 4206‬
Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Hi, kan ik u helpen?